Щомісячні архіви: квітня 2018

ПАСХАЛЬНЕ ПОСЛАННЯ

                                           ПАСХАЛЬНЕ ПОСЛАННЯ
МИТРОПОЛИТА ОВРУЦЬКОГО И КОРОСТЕНСЬКОГО ВІССАРІОНА БОГОЛЮБИВИМ ПАСТИРЯМ, ЧЕСТНОМУ ІНОЧЕСТВУ І ВСІМ ВІРНИМ                                   ЧАДАМ ОВРУЦЬКОЙ ЄПАРХІЇ УПЦ
«Ада пленивый, и человека воскресивый Воскресением Твоим, Христе,
                               сподоби ны (нас) чистым сердцем, Тебе пети и славити»
(Стихира на хвалитех, Святой Пасхи)
Перші люди, отримавши буття від Бога, раділи життю, надихалися красою і небесного, і земного світів. Адам мав чисте серце і чистий розум – це дозволяло йому спілкуватися та споглядати, наскільки це можливо, свого Творця та утверджуватися в безсмерті. Але піддавшись на бісівську спокусу – «будете яко бози» (Бут.3, 5) – перші люди накликали на себе і потомство дисгармонію, хвороби і смерть. Безсмертне тіло, одягнене в світозарний одяг благодаті Духа Святого, позбулося її і стало смертним.
Для того, щоб відновити людину, повернути йому безсмертя, знадобилося усе Домобудівництво спасіння людей: Втілення Бога Слова – Іісуса Христа, Його Хрещення, проповідь покаяння, добровільне приниження до Жертви на Хресті, Воскресіння, Вознесіння на Небо, зішестя Духа Святого на апостолів та улаштування Його Церкви на землі, Однієї для всіх людей. Якщо би не було Воскресіння Христова, марна була б і віра наша і, отже проповідь. Але Він воскрес на віки вічні і «седе одесную Бога и Отца» (Символ Віри). Боголюдина Іісус із Назарету – істинний Месія Спаситель для кожної людини. Апостоли, пізнавши цю Істину, з великою любов’ю розповсюджували вчення Воскреслого Спасителя серед євреїв, язичників та інших народів.
Неодноразові були явлення Воскреслого Іісуса Христа апостолам, жонам- мироносицям. Апостол Матвій говорить про одинадцять учнів Христових, які пішли у Галілею, на гору, куди повелів Він їм іти (ще до страждань) і, побачивши Його, поклонилися Йому. Іісус, наблизившись до них, сказав: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века » (Мф.28, 16-19). Які радісні надихаючі слова Господа до усього людства!
Але чому тілесна смерть як була до Христа, так і залишилась після Нього? Де ж перемога? Ми віримо, що смерть залишилася на землі не вічно, але до часу. Промислом Божим загальне воскресіння людей відкладено до кінця світу, до Другого славного Христова пришестя, явлення Його на Небі з ангелами.
На Землі Христос воскрешав мертвих, перед Своїми Стражданнями Він воскресив праведного Лазаря. «Я живу, і ви будете жити» (Ин.14, 19) – говорить Господь. Жертва Христова і Його Воскресіння – наша Свята Пасха – це Свято свят. Ми святкуємо Його перемогу над смертю, залог та свідчення і нашого воскресіння. Як в «Адамі всі помирають, так у Христі всі оживуть» (1 Кор. 15, 22) – говорить апостол Павло.
Святкуючи перемогу над смертю, ми відзначаємо і зруйнування пекла. Пекло – це тьма непроглядна, місце, позбавлене Божого світла, в якому після смерті перебувають грішники. Спаситель наш Господь Іісус Христос по Воскресінню зійшов Душою Своєю «в преисподняя земли (у пекло) и сокрушил еси вереи вечные, содержащия связанныя» (ірмос 6-ї пісні Пасхального канону), і ті, що знаходилися у загробному бутті долучилися до Його проповіді про Воскресіння і спасіння.
Святкуючи Пасху, ми відзначаємо і «іншого життя вічний початок». Нове життя, вічне Життя, починається на землі за допомогою таїнства Хрещення, яке разом з каяттям, усвідомленням своєї негідності перед Богом, Святим Причастям допомагає кожному зодягтися в нову людину, створену по Богу в праведності і святості (Єф. 4, 22, 24). І житлом його потім буде нове небо і нова земля, на яких живе правда (2Петр.3, 13). Ось чому священики, благочестиві батьки, шкільні вчителі намагаються дітям дати не тільки наукові знання, але і дати їм високоморальне вчення Господа Іісуса Христа, затвердивши в них тим самим духовний імунітет. І для них потім будуть зрозумілими слова і нашого письменника Г. Сковороди: «Світ ловив мене та не спіймав», а також німецького поета Фрідріха фон Логау: «Да, бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед- победа над собой», а також: «Кто плавает в вине, ища в нем утешенья, Тому не избежать и кораблекрушенья».
І сьогодні, по милості Божій, ми маємо можливість після каяття, сповіді споживати від плодів Його спокутуваної Жертви, напитися Води для спасіння та життя вічного (Ін. 4, 14). Постараємося надихнутися Христовою любов’ю, проявимо милосердя до скорботних, знедолених, мучимих хворобами; наставимо на шлях істинний розкольників, які страждають від непослуху та гордості, сектантів, ієговістів, невіруючих в Істину Іісуса Христа (засновник цієї секти – єврей Расселл). Нашим обов’язком є і турбота про те, щоб усіх привести до віри в Господа Іісуса Христа, щоб Ім’я Його славилось всюди. І тоді все це, без сумніву, допоможе людям духовно зцілюватися; мир мати у своїй душі, в своїй сім`ї, мир мати у своїй країні,та мир між країнами.
Від усього серця вітаю всіх вас, дорогі священнослужителі, брати та сестри, з найвеличнішим Святом Пасхи, святом Воскресіння «Иисуса Христа, Который есть Свидетель верный, Первенец из мертвых и Владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровию Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков, аминь» (Одкр. 1, 5-6).
ВОІСТИНУ ВОСКРЕС ХРИСТОС!
Віссаріон,
Митрополит Овруцький і Коростенський
Пасха Христова, 2018 рік. м.Овруч.

                                              PASCHAL MESSAGE

OF METROPOLITAN VISSARION OF OVRUCH AND KOROSTEN

TO BELOVED ARCHPASTORS, HONOURABLE MONKS AND NUNS AND ALL THE FAITHFUL CHILDREN OF OVRUCH EPARCHY OF THE UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH

“Hell is captivated, and a man is resurrected by Your Resurrection,

 Christ, be like us (with us) with a pure heart,

to You, petit and glory ” ( )

CHRIST IS RISEN!

The first people had got the life from God, were happy with their living and inspired with beauty of earthy and heavenly worlds. Adam had a pure heart and a clear mind and they let him communicate and contemplate, as more as possible, his Creator and affirm in immortality. But succumbing to devilish selfish temptation – “you will be as gods” (Gen.3, 5) – the first people brought the disharmony, illnesses and death on themselves and their generation. The immortal body blanketed in the radiant vestment of the Holy Spirit grace, lost it and became mortal.

In order to restore man, to restore his immortality, it took all the House-building for the salvation of people: the Incarnation of God the Word-Jesus Christ, His baptism, the preaching of repentance, voluntary humiliation to the Sacrifice on the Cross, Resurrection, Ascension to Heaven, the descent of the Holy Spirit to the Apostles and the dispensation of His Church on earth, One for all people. If there was no Resurrection of Christ, the faith would be in vain, and therefore, preaching. But He is Risen forever and “at the right hand of God and the Father” (Symbol of Faith). The God-Man Jesus of Nazareth is the true Messiah the Savior for every person. The apostles, knowing this Truth, spread the teaching of the Risen Jesus among the Jews, Gentiles and other nations with great love.

Repeated were the appearances of the Risen Jesus Christ to the apostles, to the Myrrh-bearing women. The apostle Matthew tells of the eleven disciples of Christ who went to Galilee, to the mountain, where He commanded them to go (even before the suffering), and when they saw Him, they worshiped Him. Jesus, approaching them, said: “All authority is given to Me in heaven and on earth. Go therefore, make disciples of all nations, baptizing them in the Name of the Father, and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you; and, I am with you always, to the very end of the age (Mt. 28, 16-19). What joyful inspiring words of the Lord to all mankind!

But why did bodily death as it was before Christ, and remained after Him? Where is the victory? We believe that death has not been left on earth for ever, but for the time. By God’s providence, the universal resurrection of people is postponed until the end of the world, until the Second glorious Christ’s coming, His appearance in heaven with the angels.

On earth, Christ raised the dead, before His sufferings He resurrected the righteous Lazarus. “I live, and you will live” (John 14:29), says the Lord. The sacrifice of Christ, and His Resurrection – our Holy Easter – is the feast of the feasts and the festival of festivals. We celebrate His victory over death, bail and certification and our resurrection. As “in Adam all die, so in Christ all will be made alive (1 Corinthians 15, 22),” says the apostle Paul.

Celebrating the victory over death, we celebrate and destroy hell. Hell is a darkness in the dark, a place devoid of God’s light, in which sinners dwell after death. Our Savior, the Lord Jesus Christ, came down on the Resurrection by his Soul “to the underworld of earth (to hell) and crushed the eternal faith that contains the bound” (the Irmos of the 6th Song of the Paschal Canon), and those who were in the afterlife were attached to His sermon on Resurrection and Salvation .

Celebrating Pascha, we celebrate “another life, eternal beginning.” A new life, eternal Life, begins on earth through the sacrament of Baptism, which together with repentance, the consciousness of its unworthiness before God, the Holy Communion helps a person to put on the new, created by God in righteousness and holiness (Eph. 4, 22, 24). And his dwelling will be then a new heaven and a new earth, on which truth abides (2 Peter 3, 13). That’s why priests, pious parents, school teachers try to give children not only natural knowledge, but also to give them the moral teaching of the Lord Jesus Christ. Through the spiritual immunity approved in children, they will understand the words of our writer G. Skovoroda: “The world was trying to catch me, but it hadn’t caught,” as well as the German poet Friedrich von Logau: “Yes, fighting with yourself is the most difficult fight.

Victory from victories is victory over oneself,

and also: “Whoever swims in wine, seeking in it consolation,he can not escape the shipwreck.”

And today, by the grace of God, we have the opportunity, after repentance, to partake of the fruits of His redeeming Sacrifice, to drink Water for salvation and eternal life (John 4:14). We will try to be inspired by Christ’s love, we will show mercy to mourners, destitute, tormented diseases; teach the sufferers of the disobedience and pride of dissenters, sectarians, Jehovah’s Witnesses who do not believe in the Truth of Jesus Christ (the founder of this sect is Jew Russell). Our responsibility is to take care of leading everyone to believe in the Lord Jesus Christ, to glorify His Name everywhere. And then all this, no doubt, will help people to be spiritually healed; have peace in their souls, in their families, in their country and between countries.

I congratulate all of you, dear clergymen, brothers and sisters, from the depths of my heart on the greatest Pascha holiday, the holiday of Jesus Christ’s Resurrection, “Jesus Christ, who is a faithful witness, the firstborn from the dead and the Lord of the kings of the earth.To Him who loved us and washed us from our sins by His blood and made us kings and priests to God and His Father, glory and power for ever and ever, Amen “(Rev. 1, 5-6).

CHRIST GOD HAS TRULY RISEN!

Pascha   2018.